PEKÍN, 23 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd., un fabricante líder mundial de productos fotovoltaicos de alto rendimiento, anunció que suministró todos los módulos PERC que suman 48,3 MW para la planta fotovoltaica BP Solar 1 en Vietnam. Se trata del primer proyecto del país que utiliza módulos PERC. Además, supone un paso importante para promover el uso de módulos solares de alta eficiencia en los mercados de Vietnam y otras zonas del sudeste asiático, y resulta de gran importancia para el desarrollo de las energías renovables en la región.

La planta de energía solar, situada en la provincia de Ninh Thuan, está desarrollada y construida por Bac Phuong Joint Stock Company (un contratista de ingeniería, adquisición y construcción), una conocida empresa de energía renovable en Vietnam. Con una capacidad instalada de 48,3 MW, se espera que la planta genere 80 millones de kWh de electricidad y reduzca las emisiones de dióxido de carbono en 79.760 toneladas al año. JA Solar cooperó estrechamente con Bac Phuong Joint Stock Company y completó el suministro de módulos y la construcción del proyecto mucho antes de lo previsto. El 20 de enero de 2019, la planta fue conectada con éxito a la red nacional de Vietnam y puesta en funcionamiento.

El proyecto está ubicado en una zona costera tropical de baja latitud. Las duras condiciones ambientales en la región (calor húmedo, condiciones salinas y alcalinas y fuertes vientos) presentan estrictos requisitos para la calidad de los módulos solares. Los módulos solares de JA Solar han superado rigurosas pruebas de fiabilidad y adaptabilidad medioambiental a largo plazo, y cuentan con una resistencia excelente ante la atenuación por PID, la corrosión salina y la presión del viento. Esto otorga importantes garantías para asegurar la estabilidad del sistema de la planta solar y optimizar la generación de energía.

El Sr. Jin Baofang, presidente y consejero delegado de JA Solar, afirmó: "JA Solar continuará centrándose en la innovación tecnológica y la mejora de la calidad de los productos a fin de satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes internacionales y promover el desarrollo de energías renovables en todo el mundo".

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Read more: JA Solar suministra todos los módulos para la...

PEKING, 23. února 2019 /PRNewswire/ -- Společnost JA Solar Co., Ltd., přední světový výrobce vysoce výkonných fotovoltaických produktů, oznámila, že dodala všechny moduly PERC o celkovém výkonu 48,3 MW pro solární elektrárnu BP Solar 1 ve Vietnamu. Tato elektrárna představuje první projekt země, který využívá moduly PERC. Navíc je důležitým krokem v oblasti využívání vysoce účinných solárních modulů ve Vietnamu a dalších oblastech jihovýchodní Asie a má velký význam pro rozvoj obnovitelné energie v regionu.

Solární elektrárna, která se nachází v provincii Ninh Thuan, je vyvíjena a budována společností Bac Phuong Joint Stock Company (EPC kontraktor), známým podnikem zabývajícím se obnovitelnými zdroji energie ve Vietnamu. Při instalované kapacitě 48,3 MW se předpokládá, že zařízení bude vyrábět 80 milionů kWh elektřiny a sníží emise oxidu uhličitého o 79 760 tun ročně. Společnost JA Solar úzce spolupracovala s firmou Bac Phuong Joint Stock Company a dokončila dodávky modulů a výstavbu projektu před plánovaným termínem. Dne 20. ledna 2019 byla elektrárna úspěšně připojena k národní rozvodné síti Vietnamu a uvedena do provozu.  

Projekt se nachází v tropické nížinné pobřežní oblasti. Drsné prostředí v oblasti (včetně vlhkého tepla, solného a alkalického prostředí a silného větru) stanovilo přísné požadavky na kvalitu solárních modulů. Solární moduly JA Solar prošly přísnými zkouškami dlouhodobé spolehlivosti a přizpůsobivosti k přírodním podmínkám, mají také vynikající odolnost vůči útlumu PID, solné korozi a tlaku větru a poskytují silnou záruku zajištění stability systému elektrárny a optimalizace výroby energie.

Pan Jin Baofang, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JA Solar, řekl: „Společnost JA Solar se bude i nadále zaměřovat na technologické inovace a zlepšování kvality výrobků, aby uspokojila rozmanité potřeby našich globálních zákazníků a podpořila rozvoj obnovitelných energií na celém světě."

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Read more: Společnost JA Solar dodala všechny moduly pro...

BEIJING, 22 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd., líder mundial en fabricación de productos fotovoltaicos de alto rendimiento, anunció la provisión de todos los módulos PERC, un total de 48,3MW, para la planta de energía fotovoltaica BP Solar 1 en Vietnam. El proyecto corresponde al primero en el país que utiliza módulos de contacto posterior con emisores pasivados (PERC, por su sigla en inglés). Adicionalmente, constituye un importante paso en impulsar la aplicación de módulos solares de alta eficiencia en los mercados de Vietnam y otras áreas del sudeste de Asia, y tiene gran importancia para el desarrollo de la energía renovable en la región.

Ubicada en la provincia de Ninh Thuan, la planta solar es desarrollada y construida por Bac Phuong Joint Stock Company (Contratista EPC), una reconocida compañía de energía renovable en Vietnam. Con una capacidad instalada de 48,3MW, se espera que la planta genere 80 millones de kWh de electricidad y que reduzca las emisiones de dióxido de carbono en 79.760 toneladas al año. JA Solar cooperó estrechamente con Bac Phuong Joint Stock Company y completó el suministro de los módulos y la construcción del proyecto con mucha antelación respecto del cronograma. El 20 de enero de 2019, la planta fue conectada con éxito a la red de distribución nacional de Vietnam y puesta en operación. 

El proyecto se localiza en un área costera de baja latitud tropical. El crudo ambiente de la región (que incluye calor húmedo, condiciones salinas y alcalinas así como fuertes vientos) impuso requerimientos exigentes para la calidad del módulo solar. Los módulos solares de JA Solar han superado rigurosas pruebas de adaptabilidad ambiental y de confiabilidad de largo plazo, y tienen excelente resistencia a la atenuación de la degradación inducida por potencial (PID, por su sigla en inglés), la corrosión por sal y la presión del viento, por lo que ofrecen una sólida garantía que asegura la estabilidad del sistema de planta solar y optimizan la generación de energía.

El Sr. Jin Baofang, presidente del directorio y director general de JA Solar, señaló: "JA Solar seguirá enfocándose en la innovación tecnológica y en el mejoramiento de la calidad del producto para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales y promover el desarrollo de la energía renovable en el mundo".

FUENTE JA Solar Co., Ltd.

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Read more: JA Solar provee todos los módulos para la...

PEKING, 22. februára 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd., popredný svetový výrobca vysokovýkonných fotovoltických produktov, oznámil, že je dodávateľom všetkých PERC modulov s výkonom 48,3 MW pre elektráreň BP Solar 1 PV vo Vietname. Ide o prvý projekt v krajine, ktorý používa moduly PERC a je tiež je dôležitým krokom v rozširovaní aplikácie vysokoúčinných solárnych modulov na trhoch Vietnamu a iných oblastí juhovýchodnej Ázie, ktorý má veľký význam pre rozvoj obnoviteľnej energie v regióne.

Solárna elektráreň sa nachádza v provincii Ninh Thuan a jej projekt a výstavbu má na starosti firma Bac Phuong, a.s. (zmluvný dodávateľ EPC), známa v oblasti obnoviteľnej energie vo Vietname. Pri inštalovanej kapacite 48,3 MW sa od elektrárne očakáva, že vyrobí 80 miliónov kWh elektrickej energie a zníži emisie oxidu uhličitého o 79 760 ton za rok. Spoločnosť JA Solar pri jej budovaní úzko spolupracovala s akciovou spoločnosťou Bac Phuong a dokončila dodávku modulov a výstavbu projektu pred plánovaným termínom. 20. januára 2019 bola elektráreň úspešne pripojená k celoštátnej sieti a uvedená do prevádzky.

Projekt sa nachádza v tropickej pobrežnej oblasti s nízkou zemepisnou šírkou. Náročné prostredie v regióne (vrátane vlhkého tepla, slaného a alkalického prostredia a vysokej veternosti) kladie vysoké nároky na kvalitu solárnych modulov. Solárne moduly od JA Solar úspešne prešli prísnymi a dlhodobými testami spoľahlivosti a prispôsobivosti životnému prostrediu s výsledkami potvrdzujúcimi vynikajúcu odolnosť voči úbytku zapríčinenému potenciálne indukovanou degradáciou (PID), korózii soľou a tlaku vetra, čo znamená záruku zabezpečenia stability systému elektrárne a optimalizácie výroby elektrickej energie.

Jin Baofang, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti JA Solar pri tejto príležitosti uviedol: „Spoločnosť JA Solar sa bude aj naďalej zameriavať na technologické inovácie a zlepšovanie kvality produktov, aby uspokojila rozmanité potreby svojich globálnych zákazníkov a podporila rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na celom svete."

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Read more: JA Solar dodáva všetky moduly pre prvú solárnu...

LYON, Francia, 23 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- El 25 de enero de 2019, el gobierno francés publicó el borrador de un plan energético a 10 años que planteaba el aumento de la capacidad de energía renovable instalada a más del doble para el año 2028, principalmente debido a las nuevas incorporaciones de energía eólica y solar. En septiembre de 2018, la capacidad fotovoltaica instalada acumulada en Francia alcanzaba los 8,8 GW. Según el nuevo plan, la potencia fotovoltaica instalada llegará a los 20,6 GW en 2023 y a entre 35,6 y 44,5 GW en 2028.

El mercado fotovoltaico francés está lleno de oportunidades, por lo que muchas empresas fotovoltaicas han centrado su atención en Francia. Del 13 al 15 de febrero se celebró con éxito en Lyon (Francia) la feria energética BePOSITIVE. En comparación con la anterior edición de 2017, la feria de este año atrajo a más fabricantes e inversores fotovoltaicos debido al auge de la energía fotovoltaica en los últimos dos años y a las condiciones favorables que presentan los mercados francés y europeo.

LONGi Solar, el fabricante líder mundial de módulos fotovoltaicos monocristalinos, llevó sus productos bifaciales PERC y de media célula al evento. Esta ocasión también representa la primera aparición pública de LONGi en Francia desde su entrada en el mercado francés. De hecho, LONGi ha estado más de un año en el mercado francés. "En los mercados francés y europeo, los costes del terreno y otros son elevados, las instalaciones en azotea son caras y el uso de productos de mayor eficiencia resulta de gran importancia. Es por eso que LONGi proporciona a Francia las soluciones de productos con la mejor eficiencia de conversión, especialmente a los usuarios de instalaciones en tejados. En 2019, abasteceremos al mercado francés con módulos PERC de media célula, bifaciales y otros de alta eficiencia, a través de productos de 320 W y 60 células", afirmó Nick Wang, director de Ventas para la región EMEA de LONGi Solar.

Según Jean-Charles Drouvin, director general de Kdi Solar, y Benoît Pecher, gerente comercial: "La tecnología PERC monocristalina al principio era muy cara para el mercado francés y solo se utilizaba para proyectos de tejados muy pequeños y proyectos especiales. Gracias a la continua inversión de LONGi en I+D para PERC monocristalino, la diferencia de precio se ha reducido rápidamente, por lo que la población ya puede aceptar sin demora la tecnología PERC monocristalina y se puede utilizar de manera amplia. Se puede decir que el elevado reconocimiento de los productos de alta eficiencia en el mercado fotovoltaico actual se puede atribuir en gran medida a la intensa promoción y desarrollo de LONGi, que han hecho de la tecnología PERC monocristalina algo común en el mercado principal. ¡Creemos que LONGi es la única marca fiable!"

Otro punto a destacar es que LONGi se ha comprometido a proporcionar a Francia una energía verde realmente limpia que cumpla de verdad con los exigentes requisitos de emisiones de carbono, en concreto las emisiones permitidas por el mercado francés. "En la actualidad, nuestras fábricas monocristalinas de Yunnan (China) y Kuching (Malasia) han materializado la producción de productos fotovoltaicos con energía limpia, como la energía hidroeléctrica local. En el futuro, nos dedicaremos aún más al ideal de 'solar por solar', produciremos productos fotovoltaicos con energía fotovoltaica y ofreceremos productos fotovoltaicos totalmente limpios a clientes en Francia y Europa", señaló Nick Wang.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar

Read more: Recapitulación de BePOSITIVE: LONGi Solar lleva...

BEIJING, 22 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar Co., Ltd., fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que forneceu todos os módulos PERC de 48,3 MW para a primeira usina de energia solar fotovoltaica da BP Solar no Vietnã. Trata-se do primeiro projeto do país com módulos PERC. Além disso, é um passo importante no direcionamento do uso de módulos solares de alta eficiência nos mercados do Vietnã e de outras áreas do Sudeste da Ásia, o que é de grande importância para o desenvolvimento da energia renovável na região.

Localizado na Província de Ninh Thuan, a usina solar foi desenvolvida e construída pela Bac Phuong Joint Stock Company (empreiteira EPC), uma empresa de energia renovável bem conhecida no Vietnã. Com uma capacidade instalada de 48,3 MW, calcula-se que a usina gerará 80 milhões de kWh de energia elétrica e reduzirá as emissões de dióxido de carbono em 79.760 toneladas por ano. A JA Solar cooperou estreitamente com a Bac Phuong Joint Stock Company e completou o fornecimento dos módulos e construção do projeto bem antes do previsto. Em 20 de janeiro de 2019, a usina foi conectada com sucesso à rede nacional do Vietnã e colocada em operação.

O projeto está localizado em uma área costeira tropical de baixa latitude. O ambiente áspero da região (incluindo calor com umidade, condições alcalinas e salinas e vento forte) exige módulos solares com requisitos rigorosos de qualidade. Os módulos solares da JA Solar passaram por rigorosos testes de confiabilidade e adaptação ambiental de longo prazo e têm excelente resistência à atenuação de PID, corrosão salina e pressão do vento, oferecendo uma excelente garantia para assegurar a estabilidade do sistema da usina solar e otimizar a geração de energia.

O Sr. Jin Baofang, presidente e CEO da JA Solar, disse: "A JA Solar continuará a centrar-se na inovação tecnológica e aperfeiçoamento da qualidade de seus produtos para atender às diversas necessidades de nossos clientes do mundo inteiro e promover o desenvolvimento da energia renovável globalmente".

FONTE JA Solar Co., Ltd.

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Read more: JA Solar fornece todos os módulos para a...

ПЕКИН (BEIJING), 22 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила о поставке PERC-модулей общей мощностью 48,3 МВт для солнечной электростанции BP Solar 1 во Вьетнаме. Это не только первый для страны проект с использованием технологии PERC, но и важный шаг в продвижении прикладного применения высокоэффективных солнечных модулей на рынках Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Именно поэтому проект играет важную роль в развитии регионального сектора возобновляемой энергетики.

Разработчиком и застройщиком (ЕРС-подрядчиком) солнечной электростанции в провинции Ниньтхуан, выступает известный вьетнамский специалист по возобновляемой энергетике - компания Bac Phuong Joint Stock Company. По предварительным расчетам, объект с установленной мощностью 48,3 МВт будет генерировать 80 млн кВт-ч электричества, сокращая выбросы диоксида углерода на 79 760 тонн в год. В тесном сотрудничестве с Bac Phuong Joint Stock Company компания JA Solar осуществила поставку модулей и их монтаж на объекте с опережением графика. 20 января 2019 года электростанция была успешно подсоединена к национальной энергосети Вьетнама и введена в эксплуатацию.  

Объект расположен на побережье в низких тропических широтах. Сложные природно-климатические условия региона (влажное тепло, обилие солей, щелочей и сильные ветра) предъявляют жесткие требования к качеству солнечных модулей. Продукция JA Solar прошла строжайшие испытания на долгосрочную надежность и адаптивность к окружающей среде, продемонстрировав отличную стойкость к PID-затуханию, солевой коррозии и ветровой нагрузке. Эти модули способны гарантировать стабильность всей солнечной электростанции и оптимизировать выработку энергии.

Г-н Цзинь Баофан (Jin Baofang), президент и главный исполнительный директор JA Solar, прокомментировал: «Наша компания и дальше будет делать акцент на технологических инновациях и повышении качества продукции в целях удовлетворения разнообразных потребностей наших клиентов и содействия развитию возобновляемой энергетики в глобальном масштабе».

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Read more: JA Solar поставила все модули для первой во...

PEKIN, 22 lutego 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma JA Solar Co., Ltd., wiodący na świecie producent wysoko wydajnych produktów fotowoltaicznych, ogłosiła dostawę modułów PERC o mocy 48,3 MW na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej BP Solar 1 w Wietnamie. Jest to pierwszy projekt w kraju, który wykorzystuje moduły PERC. Ponadto projekt jest ważnym krokiem w kierunku popularyzacji zastosowania wysoko wydajnych modułów solarnych na rynku wietnamskim i w innych krajach południowo-wschodnioazjatyckich. Projekt ma duże znaczenie w rozwoju energii odnawialnej w regionie.

Położona w prowincji Ninh Thuan elektrownia została opracowana i wybudowana przez Bac Phuong Joint Stock Company (wykonawca EPC), znaną firmę energii odnawialnej w Wietnamie. Biorąc pod uwagę moc zainstalowaną na poziomie 48,3 MW, elektrownia ma wygenerować 80 milionów kWh elektryczności i zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 79 760 ton rocznie. Firma JA Solar ściśle współpracowała z Bac Phuong Joint Stock Company i zakończyła dostawę modułów oraz realizację projektu przed wyznaczonym terminem. Dnia 20 stycznia 2019 r. elektrownia została z powodzeniem podłączona do sieci energetycznej w Wietnamie i włączona do użytku.

Projekt umiejscowiony jest w tropikalnym, nisko położonym obszarze przybrzeżnym. Surowe warunki środowiskowe w regionie (w tym wilgotne gorąco, zasolenie i alkalizacja oraz silne wiatry) wiążą się z dużymi wymaganiami co do jakości modułów słonecznych. Moduły słoneczne firmy JA Solar przeszły rygorystyczne, długofalowe testy wytrzymałości i dostosowania do środowiska. Charakteryzują się dużą odpornością na degradację PID, korozję solną i nacisk wiatru, tym samym zapewniając stabilność systemu energetycznego i optymalizując generację energii.

– JA Solar będzie nadal skupiać się na innowacjach technologicznych i podnoszeniu jakości produktu w celu sprostania zróżnicowanym potrzebom klientów międzynarodowych i promowania rozwoju energii odnawialnej na całym świecie – skomentował Jin Baofang, przewodniczący i główny dyrektor wykonawczy firmy JA Solar.

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Read more: JA Solar dostarcza wszystkie moduły na potrzeby...

The combination of flat uniaxial tracker with bifacial module on the one hand enables the front side of the module to continuously track sunlight to realize a power generation gain of more than 15% at appropriate latitude, and on the other hand it enables the rear side of the module to make use of the high reflectivity of the desert environment to obtain a power generation gain of more than 10%. In all, there is a power generation gain of more than 25% compared with the traditional monofacial module + fixed rack PV system.

LONGi's monocrystalline PERC module has the advantages of low degradation and effective anti-PID ability. Due to high power and bifacial power generation, LONGi's bifacial PERC module has shown significant power generation advantages in practical application and become a reliable choice for PV power station investors to achieve lower LCOE.

Higher efficiency means better cost performance. With the continuous large-scale application of bifacial technology and advanced systems, LONGi will continue to bring new changes to the global PV industry with higher-efficiency products, supply products to different environments and challenging projects, provide references for the practical application of clean energy, and promote the continuous reduction of LCOE.

About LONGi Solar

LONGi Solar is a world leading manufacturer of high-efficiency monocrystalline solar cells and modules. Headquartered in Xi'an, China, the Company has branches in the United States, Japan, Germany, India, Malaysia and Australia. LONGi Solar is a wholly owned subsidiary of LONGi Group (SH601012) - the largest supplier of monocrystalline silicon solar wafers in the world. With strong focus on R&D, LONGI is active in the entire monocrystalline silicon value chain, including solar power plants.

SOURCE LONGi Solar

Read more: LONGi will supply 224MW bifacial PERC modules...

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--The "Germany Renewable Energy Policy Handbook 2019" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

"Germany Renewable Energy Policy Handbook 2019 is among the latest country specific policy report that offers comprehensive information on major policies governing renewable energy market in the country.

The report provides the current and future renewable energy targets and plans along with the present policy framework, giving a fair idea of overall growth potential of the renewable energy industry. The report also provides major technology specific policies and incentives provided in the country.

The report is built using data and information sourced from industry associations, government websites and statutory bodies. The information is also sourced through other secondary research sources such as industry and trade magazines.

Scope

  • The report covers policy measures and incentives used by Germany to promote renewable energy.
  • The report details promotional measures in Brazil both for the overall renewable energy industry and for specific renewable energy technologies that have potential in the country.

Reasons to Buy

  • Develop business strategies with the help of specific insights about policy decisions being taken for different renewable energy sources.
  • Identify opportunities and challenges in exploiting various renewable technologies.
  • Compare the level of support provided to different renewable energy technologies in the country.
  • Be ahead of competition by keeping yourself abreast of all the latest policy changes.

Key Topics Covered:

1 Table of Contents
1.1 List of Tables

2 Introduction
2.1 Renewable Energy Policy
2.2 Report Guidance

3 Renewable Energy Policy, Germany
3.1 Renewable Energy Market, Overview
3.2 Energy Act
3.3 National Renewable Energy Action Plan
3.4 Target Grid 2050 Concept
3.5 Renewable Energy Sources Act, 2017
3.6 Offshore Wind Act 2017
3.7 Renewable Energy Auctions
3.7.1 Onshore wind energy auctions
3.7.2 Offshore wind energy auctions
3.7.3 Photovoltaics auctions
3.7.4 Biomass auctions
3.7.5 Cross Border Auctions
3.7.6 Joint Auctions for Large Scale Onshore Wind and Solar Power Projects
3.7.7 Market Premium
3.8 Offshore Grid Development Plan 2030 (2017)
3.9 Emission Trading Scheme
3.10 Initiatives to Reduce Greenhouse and Carbon Dioxide Emissions
3.11 Tenants' Solar Power Supply
3.12 Law on Energy and Climate fund
3.13 Seventh Energy Research Program- Innovations for the Energy Transition
3.14 Feed-in Tariff for Geothermal
3.15 Feed-in Tariff for Solar PV
3.16 Feed-in Tariff for Wind Power
3.17 Feed-in Tariff for Hydropower
3.18 Feed-in-Tariff for Biopower
3.19 Renewable Energies Heat Act
3.20 Market Incentive Program
3.21 KfW Renewable Energy Program
3.21.1 KfW Program for Offshore Wind Energy
3.22 Biofuel Sustainability Ordinance
3.23 Biofuel Quota
3.24 Biogas Subsidy
3.24.1 Flexibility Premium
3.24.2 Flexibility Surcharge

4 Appendix
4.1 Market Definitions
4.1.1 Power
4.1.2 Installed Capacity
4.1.3 Electricity Generation
4.1.4 Electricity Consumption
4.1.5 Renewable Energy Resources
4.2 Abbreviations
4.3 Bibliography
4.4 Methodology
4.5 Coverage

For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/research/wcm77w/germany_renewable?w=4

Read more: Germany Renewable Energy Policy Handbook 2019 -...

TOKYO, Feb. 22, 2019 /PRNewswire/ -- Daiki Axis (TOKYO: 4245) is pleased to announce its results for the fiscal year ended December 31, 2018.

Summary of Results

The fiscal year ended December 31, 2018 was the "JUMP" year in the "HOP-STEP-JUMP" procession outlined in the Company's medium-term management plan, V-PLAN60, and also marked the 60th year since the Company's founding. During this year, Daiki Axis worked to meet the numerical targets of its medium-term management plan. The Company's main business strategy was to focus on ensuring future revenue and profits through several initiatives. First, in the environmental equipment segment, the Company strengthened the management of its recurring-revenue energy service company (ESCO) businesses in the areas of maintenance and water utilities, and bolstered sales overseas. Second, in the household equipment-related business segment, Daiki Axis remained faithful to a style of sales that adheres faithfully to the Company's roots, while cultivating new customers. Third, the Company strengthened development and sales in the renewable energy segment to help expand future demand and contribute to the realization of a recycling society.

During the fiscal year ended December 31, 2018, the Company generated net sales of JPY36,224 million (up 7.9% YoY), operating income of JPY923 million (down 19.3% YoY) and ordinary income of JPY1,100 million (down 18.0% YoY). Profit attributable to owners of parent was JPY861 million (up 15.7% YoY). Profit attributable to owners of parent was JPY861 million (up 15.7% YoY). These efforts helped to push gross profit up to JPY6,887 million (up 5.0% YoY), but the gross profit margin was 19.0% (down 0.5 percentage point YoY). High and rising cost of sales, coupled with low prices when orders were received led to a lower gross profit margin. The company undertook measures to counter this situation and improve order prices in line with higher cost of sales. Selling, general and administrative (SG&A) expenses came to JPY5,964 million (up 10.1% YoY), due mainly to rising personnel costs but affected also by temporary costs related to the Company's 60th anniversary project and to M&A-related expenses. Based on revisions to the shareholding policy, which were based on the Company's corporate governance code, JPY479 million in gains on sales of securities was recorded as extraordinary income while a JPY52 million loss on sales of non-current assets (loss on the sale of land related to the relocation of a subsidiary) and a JPY24 million loss on retirement of non-current assets (water-related and sales facilities) were recorded as extraordinary losses. The year ended December 31, 2018 marked the seventh consecutive year that net sales have risen since the company began announcing its forecasts (for the fiscal year ended December 31, 2011). Also, profit attributable to owners of parent reached a record high.

In the environmental equipment segment, sales of wastewater treatment systems rose year on year. Sales in Japan were affected mainly by the introduction of the percentage-of-completion method for recognizing revenues on large-scale projects (a factory for electronic components). However, overseas sales, which the Company is positioning as strategic, dropped significantly year on year. The fall was due to the completion of a large overseas project (in China) in the previous year, whereas no corresponding projects were recorded for the year under review. The Company is in the process of reinforcing its production of wastewater treatment systems. Until the previous fiscal year, overseas manufacture was conducted only in Indonesia (through a wholly owned subsidiary). During the year ended December 31, 2018, the Company commenced manufacture in China (through a 49%-owned subsidiary), and in the next fiscal year plans to begin manufacturing in India. Sales increased in recurring-revenue energy service company (ESCO) businesses in the areas of maintenance and water utilities. Segment income (operating income) was affected by higher outsourcing costs, including a construction project that generated losses of JPY56 million, as well as efforts to improve orders. Segment sales accordingly amounted to JPY18,513 million (up 12.6% YoY), and segment profit (operating income) was JPY1,394 million (up 2.8% YoY).

In the household equipment-related business segment, the Company made general progress with its efforts to cultivate customers and generate construction-related sales, and results were similar to the previous year. Sales of retail products through DIY stores fell year on year, despite new stores going into business, because of reduced sales to existing stores. Construction of stores - recorded in this segment's sales for the first time this fiscal year - increased substantially. Consequently, sales amounted to JPY15,812 million (up 1.5% YoY), while segment income (operating income) was JPY569 million (down 1.7% YoY).

In the renewable energy segment, the Company began recording subsidiary income from solar power generation in the second quarter of the previous fiscal year. During the current fiscal year, the Company recorded subsidiary income from solar power generation starting from the beginning of the year and sales of electric power have been steady since the second quarter. Results therefore increased significantly year on year. Sales of biodiesel fuel were also up year on year. The Company posted no sales results for the compact wind generation business. Consequently, segment sales come to JPY287 million (up 65.4% YoY), and the segment loss (operating loss) was JPY65 million (compared with a segment loss of JPY163 million in the previous fiscal year).

In other segments, during the previous fiscal year, the Company recorded subsidiary construction sales in the engineering business starting in the second quarter. In the current fiscal year, the Company recorded these sales from the beginning of the year. The household drinking water business posted a year-on-year increase. As a result, segment sales were JPY1,611 million (up 18.8% YoY) and segment income (operating income) was JPY97 million (down 44.9% YoY).

Within other segments, the Company has renamed the CreCla business as the household drinking water business. This change does not affect segment information.

On the same day, the Company also formulated a new medium-term management plan, "Make FOUNDATION Plan." This plan sets new targets for period from 2019 to 2021. Targets for the fiscal year ending December 31, 2019 are for net sales of JPY36,880 million, ordinary income of JPY1,300 million and profit attributable to owners of parent of JPY800 million.

Daiki Axis Co., Ltd. (4245, First Section, TSE)  "Summary of Consolidated
Financial Results for the Fiscal Year Ended December 31, 2018" is available here: http://www.daiki-axis.com/ir/info/index09.html

Release Disclaimer

This release is for the purpose of providing information to serve as a reference for investment decisions and not for the purpose of soliciting investment. Please you're your own judgment on final decisions such as investment policy, timing and selection. Please be advised that we do not assume any responsibility for damages caused by this service.

Release Inquiries

Borderless IR Co., Ltd.
Sixth Floor, Toyo Building 1-2-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027 JAPAN
TEL: +81-3-4588-6706
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Borderless IR specializes in the global distribution of IR content, including the dissemination of newsletters and annual reports providing the latest information and main strengths of Japanese companies directly to overseas investors through leading global media, corporate information database services and mailing lists. Borderless is also engaged in supporting other global IR efforts.

©Borderless IR Co., Ltd. All rights reserved
The content of this release may not be duplicated or reproduced.

SOURCE Daiki Axis Co., Ltd.

Related Links

http://www.daiki-axis.com/ir/

Read more: Daiki Axis Co., Ltd. (4245, First Section, Tokyo...

PEKING, 22. Februar 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd., ein weltweit führender Hersteller von leistungsfähigen Photovoltaikprodukten, kündigte an, dass das Unternehmen all 48,3-MW-PERC-Module für das BP Solar 1 PV Power Plant in Vietnam liefern wird. Hierbei handelt es sich um das erste Projekt des Landes, bei dem PERC-Module eingesetzt werden. Des Weiteren ist dies ein wichtiger Schritt für das Voranbringen des Einsatzes von hocheffizienten Solarmodulen auf dem vietnamesischen und anderen südostasiatischen Märkten und sehr wichtig für die Entwicklung des Bereichs erneuerbarer Energie in der Region.

Das in der Provinz Ninh Thuan gelegene Solarkraftwerk wird von der Bac Phuong Joint Stock Company (EPC-Auftragnehmer) entwickelt und gebaut, bei der es sich um ein bekanntes vietnamesisches Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energie handelt. Es wird erwartet, dass das Kraftwerk mit einer installierten Kapazität von 48,3 MW jährlich bis zu 80 Millionen kWh Strom produzieren und den CO2-Ausstoß um 79.760 Tonnen senken wird. JA Solar hat eng mit der Bac Phuong Joint Stock Company zusammengearbeitet und die Lieferung der Module und den den Bau des Projekts deutlich vor dem Zeitplan abgeschlossen. Am 20. Januar 2019 wurde das Kraftwerk erfolgreich an das vietnamesische Stromnetz angeschlossen und in Betrieb genommen.  

Das Projekt befindet sich in einer tropischen Küstenregion in niedrigen Breitengraden. Durch die rauen Umgebungsbedingungen in der Region (u. A. feuchte Hitze, salzige und basische Bedingungen und starker Wind) ergeben sich strenge Anforderungen an die Qualität der Solarmodule. Die Solarmodule von JA Solar haben rigorose Langzeittests in Bezug auf ihre Verlässlichkeit und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt durchlaufen und verfügen über eine exzellente Widerstandsfähigkeit gegen PID-Dämpfung, Salzkorrosion und Winddruck und bieten eine starke Garantie um die Stabilität des Kraftwerkssystems zu gewährleisten und die Stromerzeugung zu optimieren.

Herr Jin Baofang, Vorsitzender und CEO von JA Solar sagte: „JA Solar wird seinen Fokus weiterhin auf technologische Innovation und die Verbesserung der Produktqualität legen, um die verschiedenen Bedürfnisse unserer internationalen Kunden zu bedienen und die Entwicklung erneuerbarer Energien weltweit zu fördern."

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Read more: JA Solar liefert alle Module für das erste...

LYON, France, 22 février 2019 /PRNewswire/ -- Le 25 janvier 2019, le gouvernement français a annoncé un projet de planning de développement énergétique pour les dix prochaines années, qui prévoit qu'à la fin 2028, les installations avec les énergies renouvelables en France aura doubler au cours des dix prochaines années, et les nouvelles installations utilisent principalement l'énergie éolienne et solaire. Jusqu'au septembre 2018, les installations photovoltaïques en France ont atteint 8,8 GW. Selon ce nouveau projet, il est estimé qu'en 2023, les installations photovoltaïques atteindront 20,6 GW et atteindront entre 35,6 et 44,5 GW en 2028.

Le marché photovoltaïque français a fait preuve d'une grande vitalité et de nombreuses sociétés photovoltaïques se sont également tournées vers la France. Du 13 au 15 février, l'exposition de l'énergie « Be POSITIVE » s'est tenu avec succès à Lyon. Grâce à l'essor du photovoltaïque pendant ces deux dernières années et la prospérité du marché en Europe et en France, l'expo de cette année a attiré davantage la participation des sociétés et des investisseurs photovoltaïques par rapport à l'année précédente (2017).

LONGi,le leader mondial de la fabrication de panneaux photovoltaïques monocristallins, s'est présenté avec ses produits tel que PERC avec double faces, les panneaux demi-coupés, etc. C'est la première fois que LONGi fait une apparition publique en France depuis son entrée sur le marché français. En fait, LONGi est entré sur le marché français il y a plus d'un an. « En France et en Europe, le coût des terrains est élevé et le toit est cher. L'utilisation des produits plus efficaces revêt une grande importance. C'est pourquoi LONGi est venu en France avec les meilleures solutions de produits de conversion la plus efficace, en particulier pour les utilisateurs de toits en France. En 2019, nous fournirons sur le marché français comme des composants PERC demi-coupés, de double faces à haute efficacité. La puissance de produit de 60 panneaux a atteint 320W. » Wang Yan, directeur des ventes de LONGi Leye EMEA a exprimé.

« l'année dernière, nous avons obtenu une reconnaissance et un soutien important de la part de grands clients français. En 2019, nous allons fournir un meilleur service et de meilleurs produits pour servir le marché européen. », a ajouté Wang Yan.

Jean-Charles Drouvin, le directeur général de Kdi Solar, et le directeur commercial, Benoît Pecher, ont déclaré: « Au départ, MONO PERC était très coûteux sur le marché français et n'était utilisé que dans les projets de petite surfaces sur le toit et les projets spéciaux. Etant donnée que LONGi a toujours insisté sur l'investissement dans  la recherche et le développement de MONO PERC, la différence de prix s'est rapidement réduite, ce qui a rendu MONO PERC rapidement accepté par les publics et donc utilisé à grande surface. On peut dire que les produits à haute efficacité sur le marché de l'énergie photovoltaïque ont reçu une telle reconnaissance et qu'une grande partie d'entre eux bénéficient de la promotion et du développement de LONGi, faisant MONO PERC devenir le courant dominant du marché. Nous pensons que LONGi est la seule marque à laquelle on puisse faire confiance! »

Une autre chose à noter est que LONGi s'est engagé à fournir à la France une énergie verte vraiment propre et à satisfaire véritablement le marché français portant les exigences strictes pour l'empreinte carbone et les émissions de carbone. « LONGi est non seulement une entreprise commerciale, mais aussi une entreprise technologique axée sur la technologie, elle est également une entreprise avec le sens des responsabilités sociales. Nous insistons sur les investissements dans la recherche et le développement technologique pour améliorer l'efficacité des produits; Nous encourageons la réforme de la fabrication. Maintenant, nous avons réalisé la production de produits photovoltaïques à base d'énergie propre, tels que l'hydroélectricité locale, dans les usines monocristallines de la province Yunnan en Chine et de Kuching en Malaisie. À l'avenir, nous nous concentrerons davantage sur le concept "solar for solar" en utilisant l'énergie photovoltaïque pour fabriquer des produits photovoltaïques et envoyer les produits photovoltaïques vraiment propres aux clients en France », a déclaré Wang Yan.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar

Read more: L'industrie photovoltaïque avec un brillant...

More Articles ...

Subcategories

Advertisement

Translator

Advertisement
Advertisement

SolarQuarter Tweets

Follow Us For Latest Tweets

SolarQuarter https://t.co/0TjmzpEiel Indian Solar EPC Teams, Register Now And Save
About 8 hours ago
SolarQuarter Latest Insights On Solar BoS Engineering, Design & Project Management only at Solar BoS Meet India 2019 - https://t.co/rxttiUJSx3
Thursday, 21 February 2019 07:09

Advertisement